Dr. Nefen Michaelides - Professional Music School

Click here to edit subtitle

Epilogue


Έργο ζωής της Δρ. Νέφεν Μιχαηλίδου


Εδώ και 30 χρόνια τροφοδοτεί τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πιο ανώτερη τέχνη δημιουργώντας έτσι τους πολιτιστικούς φορείς του έθνους και του κράτους.


Η έλλειψη μιας Κρατικής Μουσικής Σχολής, η οποία θα προσφέρει επαγγελματική μουσική εκπαίδευση και θα εξασφαλίσει την παραγωγή επαγγελματιών μουσικών στην Κύπρο έχει αναγκάσει την Δρα Νέφεν Μιχαηλίδου να μετατρέψει τα δύο καταστήματα που έκτισε το 1980 ο πρώην σύζυγός της, Στέλιος Μιχαηλίδης, ιατρός, σε αφιλοκερδή πολυτελές δημόσιο χώρο στον οποίο έχει εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του κυπριακού κράτους στον τομέα της μουσικής.


Ό,τι έπρεπε να προσφέρει το κυπριακό κράτος στους πολίτες του το έχει προσφέρει εκείνη σε υποτροφίες, δωρεάν εκπαίδευση, συναυλίες, διεθνή σεμινάρια, διεθνείς διασκέψεις, διαγωνισμούς και την εκπροσώπηση της Κύπρου στις διεθνείς διασκέψεις, και όλα αυτά χωρίς καμιά υποστήριξη, ούτε οικονομική ούτε ηθική από κανένα.  Δεν πήρε από την πολιτεία ούτε μισθούς ή αξιοπρεπή σύνταξη, ούτε εφάπαξ ή επιχορηγία.


Με την οικονομική βοήθεια της μητέρας της έχει εξοπλίσει τη σχολή (με πιάνα, κουρτίνες, καθίσματα κτλ).


Τελείως μόνη της και μόνο με τις πνευματικές και σωματικές της δυνάμεις  χρησιμοποιώντας κάθε δευτερόλεπτο από το χρόνο της τα τελευταία 30 χρόνια δημιούργησε ένα τεράστιο έργο ενός κράτους. Έχει εισάξει πρότυπες ιστορικές μουσικές δραστηριότητες όπως τα Διεθνή Master Class όλων των ειδών.  Ως τώρα πραγματοποιήθηκαν 16 από αυτά για Πιάνο, Βιολί, Φωνητικά, Σύνθεση και Διεύθυνση ορχήστρας.  Με αυτά τα Σεμινάρια Master Class η Δρ. Νέφεν Μιχαηλίδου έχει ανεβάσει την Κύπρο στο ύψος της Ευρώπης στον τομέα της μουσικής.


Επίσης, έχει οργανώσει, με ελεύθερη είσοδο, περισσότερες από 200 συναυλίες με τους πιο διακεκριμένους καλλιτέχνες του κόσμου, δύο διεθνείς διασκέψεις της ICTM UNESCO και παγκύπριους και διεθνής διαγωνισμούς μουσικής. Έχει μορφώσει μια ολόκληρη γενιά. Με την αποκλειστική της διδασκαλία έχει βγάλει 40 μαθητές G.C.E. O’ Level Music (Grade 6) και 26 μαθητές G.C.E. A’ Level Music (Grade 8 και Diploma Performing) καθώς επίσης και πέντε επαγγελματίες μουσικούς παγκόσμιου επιπέδου: τον Μανώλη Νεοφύτου (Πιανίστας), τον Κυριάκο Κυριάκου (Πιανίστας), την Μαργαρίτα Ηλία (Σοπράνο), τον Ανδρέα Ιωαννίδη (Πιανίστας) και τον Ανδρέα Τσιάρτα (Συνθέτης). Αυτό δεν το έχει πράξει ως τώρα κανένας παιδαγωγός στον κόσμο ολόκληρο. Εδώ αποδεικνύεται η μεγαλειότητα και η πρωτοτυπία της Δρος Νέφεν Μιχαηλίδου, ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μια γυναίκα μόνη της να λειτουργήσει σαν ένα ολόκληρο κράτος.

Σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές από τη Σχολή αυτή και τα αποτελέσματα εξετάσεων, έχει δημιουργήσει μια τριτοβάθμια σχολή μουσικής που ισοδυναμεί με πανεπιστήμιο και η οποία στέκει ακόμα πιο ψηλά από πολλές πανεπιστημιακές σχολές της Ευρώπης.


Το έργο της είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός και το Κυπριακό Κράτος έχει καθήκον και υποχρέωση να το διαφυλάξει.


Εδώ, αξίζει να αναφερθεί τι της γράφει ένας μαθητής της, που συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές στο εξωτερικό: «Τι τιμή και τι τύχη, τι ευτυχία και τι ανακούφιση η ύπαρξή σας, Δρ. Νέφεν. Όταν η μουσική, γύρω μου, καταρρέει, φθείρεται, σ’ αυτή τη χώρα που βρίσκομαι τώρα, ξέρω ότι περνάω, ότι πέρασα από τα χέρια σας και πως υπάρχετε ως πολιτιστικός φάρος στον Παγκόσμιο Πολιτισμό με ένα τόσο πλούσιο και ανεκτίμητο έργο. 


Ανεκτίμητης αξίας τα χρόνια κοντά σας. Ανεκτίμητη και η βοήθειά σας αυτόν τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα.


Τυχεροί όσοι σας γνωρίζουν.


Τυχεροί όσοι πέρασαν από τα χέρια σας.


Πιο τυχεροί όμως αυτοί που έγιναν Μουσικοί από την Μουσική σας Σκέψη.»

The Life-Work of Dr. Nefen Michaelides

 

Since 30 years she has been offering the highest form of art to citizens of the Republic of Cyprus, thus creating representatives of culture of the nation and state.

 

The lack of a State Music School which would offer a professional musical education and ensure the formation of professional musicians in Cyprus caused Dr. Nefen Michaelides to transform the two shops, built by her former husband and doctor Stelios Michaelides, into a non-profit, best equipped public institution, where she fulfills all the duties of the Cypriot state in the field of music.

 

What would have been the task of the Cypriot state, she has been offering in form of scholarships, free musical education,  concerts, international seminars, international conferences, competitions and the representation of Cyprus at international conferences - and all this without any economic or moral support by anybody. From 1980 till 2007 she has not been given neither wages nor a respectable pension, neither a compensation nor subsidies by the State.

 

It was with the financial help of her mother that she equipped the school (with pianos, curtains, chairs etc.).

 

Fully on her own and using her mental and physical strength every minute of her time she has fulfilled the enormous work of a state. She was the first to introduce historical music events like International Master Classes of different kinds here. Up to now she has held 16 such Master Classes for piano, violin, vocal, composition and orchestras conducting. By holding these Master Class seminars Dr. Nefen Michaelides has brought Cyprus up to the level of Europe in the field of music.

 

She has also organized more than 200 concerts by world-wide distinguished performers with free entrance, two international conferences of ICTM UNESCO and, local and international music competitions. She has educated a whole generation. With her exclusive teaching method she has produced 40 pupils completing G.C.E.  O-Level Music (Grade 6) and 26 pupils with G.C.E. A-Level Music (Grade 8 and Diploma Performing) as well as five professional musicians of world level:

Manolis Neophytou (pianist), Kyriakos Kyriakou (pianist), Margarita Elias (soprano), Andreas Ioannides (pianist) and Andreas Tsiartas (composer). This has not yet been achieved by any other teacher in the world. Here is the proof of the greatness and uniqueness of Dr. Nefen Michaelides, a phenomenon in history of mankind.


A woman on her own functioning like a whole state.

 

Judging by the knowledge obtained by the pupils at this school and their  examination results, she has created a highest-grade music school which can be equalled with university level and even higher than some university schools of Europe.

 

Her work is a cultural treasure and the State of Cyprus has a duty to preserve it.

 

It is worthwhile mentioning here what one of her pupils wrote to her when continuing his music studies abroad:

"What an honour and luck, what happiness and relief is your existence, Dr. Nefen. When the music around me collapses and is badly treated in this country, where I am now, I know that I have passed and still pass through your hands and that you exist as a cultural light-house in the culture of the world with such a rich and inestimable work.

 

Of inestimable value were the years near you. Inestimable, too, your help especially during this past year.

 

Lucky those who came to know you.

Lucky those who passed through your hands.

But even luckier those who became musicians through your musical thought transferred when teaching."

 

Das Lebenswerk von Dr. Nefen Michaelides

 

Seit 30 Jahren bietet sie den Bürgern der Republik Zyperns die höchste Form der Kunst und schafft damit Kulturträger der Nation und des Staates.

 

Das Fehlen einer Staatlichen Musikschule, die eine pofessionelle Musikausbildung bietet und die Entwicklung professioneller Musiker in Zypern sichert,  bewog Dr. Nefen Michaelides, die zwei Geschäftsräume, die ihr früherer Mann und Arzt Stelios Michaelides 1980 gebaut hatte, zu einer aufs Beste eingerichtete, gemeinnützige und öffentliche  Musikausbildungsstätte umzugestalten, wo sie alle Pflichten des zyprischen Staates auf dem Gebiet der Musik erfüllt.

 

Was der zyprische Staat eigentlich seinen Bürgern bieten sollte, hat sie in Form von Stipendien, kostenloser Ausbildung, Konzerten, internationalen Seminaren und Konferenzen, Wettbewerben und als Vertreterin Zyperns bei internationalen Konferenzen geleistet und das alles ohne jegliche Unterstützung, weder ökonomische noch moralische von irgendjemanden. Von 1980 bis 2007 hat sie vom Staat weder Gehälter noch eine angemessene Rente, weder eine Abfindung noch Beihilfen bekommen.

 

Mit der finanziellen Unterstützung ihrer Mutter hat sie ihre Schule ausgerüstet (mit Klavieren, Gardinen, Stühlen usw.)

 

Ausschließlich auf ihre eigenen geistigen und körperlichen Kräfte gestützt und jede Minute ihrer Zeit nutzend, hat sie in den letzten 30 Jahren das große Werk eines Staates geleistet. Sie hat für dieses Land historisch neuartige musikalische Aktivitäten, wie vielseitige Internationale Meisterkurse eingeführt. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind 16 solcher Meisterkurse für Klavier, Geige, Gesang, Komposition und Orchesterdirigieren durchgeführt worden. Mit diesen Meisterkurs-Seminaren hat Dr. Nefen Michaelides Zypern auf dem Gebiet der Musik auf das Niveau Europas gehoben.

 

Sie hat ebenfalls mehr als 200 Konzerte international hoch anerkannter Künstler mit freiem Eintritt, zwei internationale ICTM UNESCO-Konferenzen und zyprische und internationale Musikwettbewerbe durchgeführt. Sie hat eine ganze Generation ausgebildet. Mit ihrer selbst entwickelten und angewandten Unterrichtssmethode hat sie 40 Schüler bis zum G.C.E. O-Level  Musik Grade 6 (Grundstufe) und 26 Schüler bis zum G.C.E. A-Level Musik Grade 8 and Diploma Performing (Mittelstufe und Oberstufe) geführt sowie fünf Berufsmusiker mit Weltniveau hervorgebracht:

Manolis Neophytou (Pianist), Kyriakos Kyriakou (Pianist), Margarita Elias (Sopran),

Andreas Ioannides (Pianist) und Andreas Tsiartas (Komponist).  Dies hat bisher noch kein Pädagoge in der ganzen Welt vollbracht. Hier erweist sich die Größe und führende Rolle von Dr. Nefen Michaelides. Sie ist ein einzigartiges Phänomen in der Geschichte der Menschheit. Eine Frau, die allein wie ein Staat fungiert.

 

Wenn man nach den Kenntnissen urteilt, die die Schüler dieser Schule erwerben, und nach ihren Prüfungsergebnissen, kann man sagen, dass sie eine Musikschule geschaffen hat, die einer Universität gleichzusetzen ist und die sogar ein höheres Niveau als einige Hochschulen Europas aufweist.

 

Ihr Werk ist ein kultureller Schatz und der zyprische Staat hat die Pflicht, ihn zu bewahren.

 

An dieser Stelle ist es angebracht zu erwähnen, was ihr einer ihrer Schüler geschrieben hat, der seine Musikstudien im Ausland fortsetzte:

" Welch eine Ehre und ein Glücksumstand, welch eine Freude und Erleichterung ist es, Dr. Nefen, dass es Sie gibt. Wenn die Musik um mich herum zusammenfällt, wenn sie in diesem Land, in dem ich mich jetzt befinde, verschlissen wird, weiß ich, dass ich durch Ihre Hände gegangen bin und noch gehe, und dass Sie mit ihrem so reichen und unschätzbaren Werk wie ein kultureller Leuchtturm in der Weltkultur dastehen.

 

Die Jahre bei Ihnen sind von unschätzbarem Wert. Unschätzbar auch Ihre Hilfe besonders in diesem letzten Jahr.

 

Glücklich sind, die Sie kennenlernten.

Glücklich, die durch Ihre Hände gegangen sind.

Aber noch glücklicher sind diejenigen, die durch Ihren im Unterricht vermittelten musikalischen Gedanken Musiker geworden sind."

 

Epilogue Video